Nr.16453/11.07.2022

 PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘ

JUDEŢUL SATU MARE

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

 la concursul  de recrutare organizat în data de 20  iulie 2022   pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de execuție de inspector, S, grad I

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din HG nr. 286/2011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs numită prin Dispoziție primarului nr.140/2022 constată faptul că pentru concursul organizat în data de 20 iulie 2022, pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de inspector, S, grad I în cadrul Compartimentului salubritate și protecția mediului – zone verzi și mobilitate urbană, Birou monitorizare și utilități publice, Direcția administrarea domeniului public și privat, pentru care termenul de depunere a dosarelor a fost 4 – 8 iulie 2022, nu a fost depus nici un dosar de concurs.

Afişat, azi  11 iulie, ora 1200 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

Secretarul comisiei:

Ciocan Gheorghe – Inspector  RUS

Source