PROIECT DE HOTĂRÂRE | 76| din data de 21.07.2022

Privind  încheierea unui acord de colaborare între AVPS ACVILA, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 6 denumit Tamaș și Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi “ACVILA” nr. 16358/07.07.2022;

Potrivit art. 6, alin. (1), lit. w) din Legea vânătorilor și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 407/2006 legea vânătorilor și a protecției fondului cinegetic;

Ordinul nr. 1570/2022 privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. (9) lit. 2), art. 140 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. Aprobarea încheierii unui acord de colaborare între AVPS ACVILA, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 6 denumit Tamaș și Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia, conform anexei.

Art. 2 Desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la îndeplinire a precederilor stabilite prin acordul de colaborare.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source