PROIECT DE HOTĂRÂRE |72| din data de 05.07.2022

Privind trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov a terenului în suprafață de 36 mp identificat cu nr. cadastral 67775, înscris în Cartea Funciară nr. 67775 a UAT Mogoșoaia, în vederea depunerii proiectului “Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 118/31.05.2022 privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Comunei Mogoșoaia și administrarea Consiliului Local Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov, necesar pentru depunerea proiectului “Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu;

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 68/01.07.2022 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 883 mp identificat cu numărul cadastral 63848 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 63848 Mogoșoaia;

Actul de dezmembrare nr. 949/04.07.2022 autentificat de notar public Savici Ligia-Maria;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2), art. 294 alin. (3) și (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov a terenului în suprafață de 36 mp identificat cu nr. cadastral 67775, înscris în Cartea Funciară nr. 67775 a UAT Mogoșoaia, în vederea depunerii proiectului “Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.

Art. 2 Predarea-primirea imobilului în suprafață de 36 mp identificat cu nr. cadastral 67775, înscris în Cartea Funciară nr. 67775 UAT Mogoșoaia se va realiza prin proces verbal de predare primire încheiat între cele două părți.

Art. 3 Încetarea interesului public local asupra imobilului prevăzut la art. 1.

Art. 4 Actualizarea în mod corespunzător a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

Art. 5 Mandatarea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, doamna Roxana-Cristina CHIHAI, să semneze în numele și pentru Comuna Mogoșoaia toate actele întocmite în baza prevederilor prezentei hotărâri.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source