Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 06.07.2022

Primarul comunei Mogoşoaia;

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 16169/05.07.2022

Conform art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.04.2021

În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (4) teza finală, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință de îndată din data de 06.07.2022, ora 17.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 01.07.2022.

2. Proiect de hotărâre nr. 72 din 05.07.2022 Privind trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov a terenului în suprafață de 36 mp identificat cu nr. cadastral 67775, înscris în Cartea Funciară nr. 67775 a UAT Mogoșoaia, în vederea depunerii proiectului “Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.

3. Proiect de hotărâre nr. 73 din 05.07.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, septembrie, octombrie 2022.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2, 3

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activitati economico – financiare, agricultura, protectia mediului si turism, juridica si disciplina

Pentru proiectul de hotărâre nr. 3

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 3

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru muncă, protecție-socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 3

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                  Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Source