Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică vacantă de execuție pentru care candidează Compartimentul

Serviciul

Direcția

Rezultatul
1. Nr.31811/22.12.2022 Inspector, clasa I, grad profesional superior Serviciul Contabilitate Buget Finanțe

Direcția Economică

ADMIS

Contestații se pot depune în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Candidații înscriși și declarați ADMIS se vor prezenta la proba scrisă a concursului de recrutare în data de 09.01.2023, ora 0945 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atesta identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

 În încăperea în care are loc concursul, pe toata perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

Afişat, azi  29 decembrie 2022, ora 1500 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

Secretarul comisiei:

Manea Cristina – Inspector  RUS

Source