R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                              HOTĂRÂREA nr. 114 din 21 Source