R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 113 din 21 decembrie 2020 Source