R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL                                                    HOTĂRÂREA nr.  104/24.10.2023 privind completarea Hotararii Source