R O M Â N I A                   JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 100/24.10.2023 privind aprobarea  creditelor Source