Privind aprobarea încheierii Contractului de asociere cu Județul Ilfov Consiliul Județean și Universitatea de Medicină și Farmacie ,, Carol Davila” în vederea realizării în comun a proiectului de interes public ,,Complexul Medical ,,Carol Davila- University Medical City ” – etapa 1 Studiu de fezabilitate

AVÂND ÎN VEDERE:
Proiectul de hotărâre;
Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;
Raportul compartimentului de specialitate;
Reținând prevederile art. 44 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea încheierii Contractului de Asociere cu Județul Ilfov Consiliul Județean și Universitatea de Medicină și Farmacie ,, Carol Davila” în vederea realizării în comun a proiectului de interes public ,,Complexul Medical ,,Carol Davila- University Medical City ” – etapa 1 Studiu de fezabilitate, conform Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.
Art. 2 Aprobarea contribuției Județului Ilfov- Consiliul Județean cu 90% din valoarea estimate a procesului de achiziție, respective în suma estimate de 6.300.000 lei, din bugetul local al județului Ilfov, contribuției Comunei Mogoșoaia -Consiliul Local Mogoșoaia cu 5% din valoarea estimate a procesului de achiziție, respective în suma estimate de 350.000 lei din bugetul local al comunei Mogoșoaia și contribuției Universității de Medicină și Farmacie ,, Carol Davila” cu 5% din valoarea estimată a procesului de achiziție, respectiv în sumă estimată de 350.000 lei din bugetul propriu.
Art. 3 Mandatarea domnului Paul Mihai Nicu PRECUP, primarul Comunei Mogosșoaia, să semneze în numele și pe seama acesteia, contractual de asociere.
Art. 4 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi
împotrivă 0, abţineri 1(Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source