Privind desemnarea domnului Paul Mihai Nicu Precup ca membru titular în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București Ilfov și a doamnei Mirela Raluca Căpălneanu ca membru supleant

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Consiliului Județean Ilfov nr. 15356/11.11.2020 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 29356/11.11.2020;

Prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

Conform art. 2 alin.(2) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională aprobat prin H.G. nr. 1256/2004;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit art. 129 alin. (2) lit. e), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Desemnarea domnului Paul Mihai Nicu Precup ca membru titular în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București Ilfov și a doamnei Mirela Raluca Căpălneanu ca membru supleant.

Art. 2 De la data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 72/02.08.2016.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source