Privind darea în folosință gratuită a unor bunuri – dispozitive electronice cu conexiune la internet și telefoane mobile în vederea facilitării activităților consilierilor locali ai comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

H.G. nr. 1065/11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor ce se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 134 alin. (2), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Darea în folosință gratuită pe o perioada mandatului (2020-2024) a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet și telefoane mobile menționate în Anexa nr.1 în vederea facilității consilierilor locali.

Art. 2 Predarea-primirea bunurilor menționate la art. 1 se face pe bază de process verbal ce va fi anexată la contractual de comodat încheiat cu fiecare consilier local, în termen de 48 de ore de la aprobarea prezenta hotărâre.

Art. 3 Plata cheltuielilor de întreținere a bunurilor menționate la art.1 potrivit destinației acestora, a abonamentelor lunare a acestora pe parcursul întregii perioade va fi suportată din bugetul local al Comunei Mogoșoaia.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

 Art. 5 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Cojocaru Iusin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source