Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei Mogoşoaia pe anul 2021

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 – Secţiunea a 2-a,

Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2021;

Prevederile art 3 alin (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin.(1) si (2), art.19 alin. (2)

din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare;

Decizia nr. 12049466/16.09.2021 a Direcţiei Generale Regionale a

Finanţelor Publice Bucureşti, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate

Publica a Jud. Ilfov, pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a

sumelor estimate ce urmeaza a fi incasate in anul 2021 din impozitul pevenit;

Decizia nr. 12173677/15.09.2021 a Direcţiei Generale Regionale a

Finanţelor Publice Bucureşti, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate

Publica a Jud. Ilfov, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe

valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, alocate

judetului Ilfov prin Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;

Decizia nr. 12173676/15.09.2021 a Direcţiei Generale Regionale a

Finanţelor Publice Bucureşti, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate

Publica a Jud. Ilfov,  privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe

valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui

confesional acreditat, alocate judetului Ilfov prin Legea nr. 15/2021 privind

bugetul de stat pe anul 2021;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a, art. 139 alin. (3)

lit. a O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2021, astfel: bugetul local pe anul 2021, în valoare de 59.759,19 mii RON, conform Anexei nr. 1 și bugetul creditelor interne pe anul 2021, în valoare de 30.000,00 mii RON, conform Anexei nr. 2;

Art. 2  Actualizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în programul de investiţii  publice pe anul 2021, în suma de 47.475,19 mii RON, din care: 15.996 mii RON–Bugetul local, cheltuieli de capital (Anexa nr. 3) si 1.479,19 mii RON – Bugetul local cap.58, cheltuieli de capital (Anexa nr. 4), 30.000 mii RON – Bugetul creditelor interne, cheltuieli de capital (Anexa nr. 5).

Art. 3 Excedentul bugetului local din anii anteriori in suma de 3.072.704  lei se va utiliza ca sursa de finantare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, respectiv pentru obiectivele de investii: Amenajare centru multifuncțional Comuna Mogoșoaia. Județ Ilfov, Studiu de fezabilitate Complex Medical Carol Davila-University Medical City.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 6 ( Ienculescu- Popovici Felicia, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin Călin, Pavel Aurel, Băiaș Costel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source