Privind modificare a HCL nr. 37/12.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Amenajare Centru Multifuncțional din Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederilor art. 1 și urm. din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 37/12.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Amenajare Centru Multifunctional din Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 De la data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL  nr. 37/2017.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un numar de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 2 (Băiaș Costel, Ienculescu-Popovici Felicia), abţineri 4,(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin Călin) dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source