Privind premierea sportivului Stanciu David-Alexandru pentru performanța sportivă deosebită obținută la Campionatul național de Kempo K1 și Campionatul național de Semi-Kempo 

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 18^1 alin. (2) lit. f)  din Legea

educației fizice și sportului nr. 69/2000;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (6) lit. f), art. 139 alin.

(1), precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Premierea sportivului Stanciu David-Alexandru pentru performanța sportivă deosebită obținută la Campionatul național de Kempo K1 și Campionatul național de Semi-Kempo unde a obținut locul I

Art. 2 Alocarea sumei de 2800 lei de la bugetul local al Comunei Mogoșoaia în vederea premierii sportivului Stanciu David-Alexandru. 

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15  consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source