Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Adriana Coca Tudor reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art.96 alin. (2), lit. b) din Legea educatiei nationale nr.1/2011

În temeiul art. 11 alin. (1), alin. (4) lit. e)  și alin. (12) din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 71 alin. (1) pct 1 și alin. (2) lit. b) și art. 153 din Anexa Ordinului M.E.N. nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitare.

Adresa Școlii Gimnaziale nr.1 Mogoșoaia nr. 1456/17.08.2021 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia sub nr. 22382/18.08.2021.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), ), alin. (2), lit. d). alin. (7) lit. a) art.139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Desemnarea doamnei  Mariana Mihalache și a domnului .Alin Vârtic în calitate de consilieri locali ai Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Adriana Coca Tudor, în calitate de reprezentant al Comunei Mogosoaia pentru Consiliul de Administrație al Școlii nr. 1 Mogoșoaia.

Art. 2 Desemnarea doamnei Roxana Cristina Chihai în calitate de reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4  Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0,abţineri 2 (Costel Băiaș, Aurel Pavel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu  
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source