Privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de delegare a  gestiunii a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului și a modelului Contractului de delegare a serviciului de gestionare al câinilor fără stăpân pentru Comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Conform prevederilor O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.6, art.7 și art.10 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Prevederile Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, modificată și completată;

Ordinul nr. 31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004;

Ordinul nr. 1/2014 al ANSVSA pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân;

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului;

Prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și a prevederilor H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. n), art.   139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea Serviciului comunitar de utilitate publica pentru gestionarea cainilor fara stapan din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, conform anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobarea delegării Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Mogoșoaia prin concesiune.

Art. 3  Procedura de atribuire a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Mogoșoaia se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Art. 4 Aprobarea Regulamentului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunei Mogoșoaia, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobarea caietului de sarcini pentru concesionarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Mogoșoaia, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 6 Aprobarea contractului cadru de delegare a gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Mogoșoaia, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 7 Împuternicirea domnului Primar Paul Mihai Nicu Precup, în vederea semnării contractului de delegare a gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Mogoșoaia.

Art. 8 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 9 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0,abţineri 1 ( Iustin Cojocaru, Ienculescu-Popovici Felicia, Iacoban Alexandru, Alin Vârtic), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu  
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source