Privind aprobarea încheierii unui Protocol între Comuna Mogoșoaia și Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A cu scopul reparării și modernizării peron PO Parc Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa CNCFR, Sucursala Regională de Căi Ferate București nr. TR3A/516/20.05.2021 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 11289/21.05.2021;

Procesul verbal înregistrat sub nr. 13298/28.05.2021;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) şi alin. (9) lit. a), precum și  art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui Protocol între Comuna Mogoșoaia și Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40/9774/1998, CUI RO11054529, prin C.N.C.F. „C.F.R.” S.A. – Regionala CF  București, cu sediul în București, Piața Gării de Nord, nr. 1, sector 1, inmatriculată la ONRC sub nr. J40/8813/2003, CUI 15548207cu scopul modernizării peron PO Parc Mogoșoaia, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 2 ( Costel Băiaș, Aurel Pavel) abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source