Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 a ECOTRANS STCM SRL

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Amendamentul nr. 14646/16.06.2021;

Adresa S.C. ECOTRANS STCM nr. 15/02.06.2021 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr . 14001/08.06.2021;

Prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară;

Prevederile art.1 ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(3) lit. d) , art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit. a) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 a ECOTRANS STCM SRL, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3  Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi pentru, voturi împotrivă 3 ( Costel Băiaș, Aurel Pavel, Dinu Gheorghe) abţineri 4 (Alin Vârtic, Alexandru Iacoban, Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source