HOTĂRÂRE | 110| din data de 26.11.2021

Pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a unor imobile proprietate privată reprezentând terenuri și construcții care se află în Coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Zonă de dezvoltare din Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, ETAPA I”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Strategia de Dezvoltare Locală a UAT Mogoșoaia aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/12.04.2017, precum și Strategia pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială a acesteia aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 778/29.04.2020;

Conform art. 2 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 109/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a unor imobile proprietate privată reprezentând terenuri și construcții care se află în Coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Zonă de dezvoltare din Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, ETAPA I ”

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

 Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 5 ( Pavel Aurel, Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia), abţineri 1 (Costel Băiaș), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source