HOTĂRÂRE | 111 | din data de 26.11.2021

Privind alocarea unei sume necesare achiziționării de cadouri pentru Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia și pentru Fundația The Door România

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Potrivit prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

În temeiul art. 5 alin. (3), art. 20 alin. (1) lit h) și i), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminisitrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea sumei de 33.000 lei din bugetul local al Comunei Mogoșoaia pe anul 2021 de la capitolul 51.02.20 pentru achiziționarea de cadouri ce vor fi oferite Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia și Fundației The Door România cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source