HOTĂRÂRE | 109| din data de 26.11.2021

Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 185.854 mp identificat cu nr. cadastral 58480 aflat în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 58480 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 132 din ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție si înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Dezmembrarea terenului în suprafață de 185.854 mp identificat cu nr. cadastral 58480 aflat în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia conform propunerii de dezmembrare din anexa nr. 1.

Art. 2 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de primar al comunei Mogoșoaia, în vederea semnării tuturor documentelor necesare dezmembrării terenului.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

 Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 2 (Cojocaru Iustin, Ienculescu-Popovici Felicia), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source