HOTĂRÂRE | 108 | din data de 26.11.2021

Referitor la modificarea HCL nr. 1052/21.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes local, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL nr. 763/2020

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 58 și art. 60 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte și convenții;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b), ale art. 139 alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminisitrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea considerentelor care au stat la baza adoptării HCL nr. 1052/21.11.2019 – modificată și completată prin HCL 763/2020, după cum urmează: paragraful ce conține formularea „Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, respectiv obținerea terenului pentru proiectele de dezvoltare din Comuna Mogosoaia, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin HCL nr. 109/14.12.2017 privind declanșarea procedurilor de expropiere a unor imobile proprietate privată reprezentând terenuri și construcții care se află în Coridorul de expropriere a lucrarii de utilitate publica „Zona de dezvoltare din Comuna Mogosoaia, Jud. Ilfov, Etapa I” si prin HCL de aprobare a indicatorilor tehnico-economici Sector Zero, Trup 2, 2’, 3 si 3′ – Cluster universitar aplicat – expropiere pentru cauza de utilitate publica de sanatate, invatamant, sport, administrativa, dezvoltare universitara si tehnologica, inclusiv infrastructura necesara si constituirea fondului imobiliar aferent”

Se înlocuiește cu următoarea formulare:

„Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, respectiv obținerea terenului pentru proiectele de dezvoltare din comuna Mogoșoaia, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin HCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.”

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 5 ( Pavel Aurel, Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia), abţineri 1 (Costel Băiaș), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source