HOTĂRÂRE | 103| din data de 11.11.2021

Pentru completarea HCL nr. 16/18.02.2021 privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018 cu modificările și completările ulterioare

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de Hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (6) lit. c), și alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

                                                 Art. 1. Aprobarea introducerii art. 6 care va avea urmăytorul conținut:

          „Art. 6 Este exceptată autorizarea lucrărilor de construire a rețelelor tehnico-edilitare împreună cu organizarea de șantier aferentă, de la prevederile art. 1.”

Art. 2 Primarul comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâi.

Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului  Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source