HOTĂRÂRE | 102 | din data de 11.11.2021

Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de Hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 4055/CD/28.04.2021 emisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Ilfov, înregistrată la sediul instituției Comuna Mogoşoaia sub nr. 9998/05.05.2021 prin care ne este comunicat numărul maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul comunei Mogoșoaia, potrivit prevederilor OUG nr. 63/2010;

Potrivit prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 129 alin. (3), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 402, art. 408, art. 518 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoai, a conform anexelor la prezenta hotărâre.

Art. 2 Modificarea și actualizarea fișelor de post, acolo unde se impune, prin grija Compartimentului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, conducătorilor serviciilor/birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mogoșoaia.

Art. 3 În termen de 60 de zile de la adoptarea proiectului de hotărâre, Primarul comunei Mogoșoaia va lua măsurile ce se impun în vederea modificării și actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 4 În exercitarea atribuțiilor, în funcție de cerințele și bunul mers al instituției, Primarul comunei Mogoșoaia este împuternicit să facă modificări, transformări, detașări ori mutări pe posturi în cadrul și între compartimentele aparatului de specialitate, cu respectarea numărului total de posturi și a normelor legale în vigoare.

Art. 5 Orice alte prevederi legale contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 6 Primarul comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâi.

Art. 7 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului  Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 6 (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru Dumitru, Vâtric Alin Călin, Băiaș Costel, Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source