HOTĂRÂRE | 104 | din data de 11.11.2021

Privind concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical de medicina familiei, situat în comuna Mogoșoaia, șos. București-Târgoviște nr. 133

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de Hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Cererea doamnei doctor Tudorache Raluca-Elana înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 30681 din 9 noiembrie 2021;

Prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Prevederile Ordinului nr. 946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobarea concesionării în favoarea doamnei doctor Tudorache Raluca Elena, a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical de medicina familiei situat în comuna Mogoșoaia, șos. București-Târgoviște nr. 133, nr. cadastral 63767-C1, compus din: cabinet propriu-zis în suprafaţă de 34,78 mp mp şi spații comune în suprafață de 12,19 mp, identificate conform schiţei cuprinse în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Durata concesiunii aprobate potrivit articolului 1 se stabileşte începând cu data de 01.01.2022 pentru o perioadă de 15 ani.

Art. 3.  Concesiunea aprobată potrivit articolului 1 va face obiectul unui contract de concesiune, iar predarea-preluarea spaţiului concesionat se va face în baza unui proces-verbal.

Art. 4. Valoarea redevenței va fi de 1 euro/mp/an în primii 5 ani. După primii 5 ani nivelul redevenței se va stabili de către concedent pornind de la prețul pieței, sub care redevența nu poate fi acceptată.

Art. 5. Se împuternicește primarul Comunei Mogoșoaia pentru semnarea contractului de concesiune.

Art. 6 Primarul comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâi.

Art. 7 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului  Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source