DISPOZIȚIA NR. 370, din 29 aprilie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară,

pentru data de 4 mai 2022

Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 4 mai 2022, ora 14,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 4 mai 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 1, 6 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 7 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare comisiei de urbanism și agricultură.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 2-5 în Anexa la dispoziție au fost avizate de comisia de buget și administrație publică.
(4) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 8-9 în Anexa la dispoziție au fost avizate de comisia de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 4 mai 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

      Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 4 mai 2022 ședință desfășurată cu participare fizică a consilierilor locali

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 39/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare extindere și dotare – Centru de științe aplicate – Colegiul Național Unirea”, str. Cezar Bolliac nr. 15, județul Vrancea, municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și similare în municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 542/2017 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind alegerea formei de gestiune a serviciului public de blocare, ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe raza teritorială a municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 116/2022 privind aprobarea participării Municipiului Focșani în calitate de organizator la realizarea proiectului de prevenire și reducere a consumului de substanțe psihoactive „Eu, tu, noi, liberi!” în județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 232/30.09.2021 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile legii;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 105499/28.10.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective D+P+2E+3R”, municipiul Focșani, str. Mureșului nr. 9, număr cadastral 68207, T. 52, P. 3345, 3346, pe terenul în suprafață de 939 mp;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 112159/12.11.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective” – municipiul Focșani, str. Slt. Al. Grigore Ionescu, număr cadastral 62265, T. 37, P. 2321, pe terenul în suprafață de 932 mp (din acte), 949 mp (suprafață măsurată);
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

Avizat, Secretar general al municipiului Focșani, Marta-Carmen Ghiuță

Source