ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BĂNIȚA
NR. 957/05.03.2020

ANUNȚ

Primăria comunei Bănița, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la compartimentul financiar contabil.

Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la compartimentul financiar contabil se va desfășura la data de 09.04.2020, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Bănița, iar data pentru interviu se va stabili de Președintele comisiei de concurs.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 • studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în specializarea științe economice

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la articolul 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Dosarul de concurs se depune de candidați în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind conursul, pe site-ul Primăriei Comunei Bănița, la Registratura Primăriei Bănița (06.03.2020 – 27.03.2020, ora 13:00)

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată Primarului Comunei Bănița;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copia documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale actelor care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b și c vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității.

Bibliografia pentru participare la concurs constă în:

 1. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 2. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 3. OGR nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventive, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Legea nr.227/2015, Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare;

 5. Legea nr.207/2015 Codul de procedură fiscal cu modficările și completările ulterioare;

 6. Legea nr.82/1991 Legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 7. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată;

 8. Ordinul nr.923/2014 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale, referitoare la exercitarea controlului finaciar preventive și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventive propriu, republicat;

 9. Ordinul MF nr.2861/2009 – Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii petrimoniului aprobat;

 10. Constituția României.

Primar,
IOAN MARC

Source