ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI BANITA
Nr.242/20.01.2020

ANUNŢ

Primăria Comunei Banita, judeţul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent la compartimentul agricol.
Proba scrisa a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent la compartimentul agricol se va desfăşura în data de 20.02.2020, ora 10,00 la sediul Primăriei Comunei Banita, iar data pentru interviu se va stabili de Preşedintele comisiei de concurs.

Conditii specifice pentru ocuparea postului
–studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in specializarea topografie miniera
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la articolul 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Dosarul de concurs se depune de candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind concursul pe siteul Primariei Comunei Banita, la Registratura Primăriei Banita(20 .01.2020-10.02.2020 ora 13:00).

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului Comunei Banita;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b şi c vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru participarea la concurs constă în:

  1. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
  2. Legea nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare,republicata cu modificarile si completarile ulterioare
  4. Constituţia României.

Primar,
IOAN MARC

 

Source