Primăria oraşului Negreşti-Oaş, județul Satu Mare, anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante, pe perioadă nedeterminată, post cu o durată a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, respectiv:
În cadrul Direcția Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu
1) Arhitect șef al orașului, clasa conducere, grad I

Concursul va avea loc în data de 22 aprilie 2024, ora 1000 – proba scrisă la sediul instituției.
Probele stabilite pentru concurs sunt:
Verificarea eligibilității candidaților
Proba scrisă
Interviul.
Condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru a putea participa la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție sunt cele prevăzute de art.465, alin.1 și 468, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, după cum urmează:

Condiţii generale de ocupare a unei funcţii publice
(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) dovedeşte prin certificat sau, după caz, prin alt tip de document absolvirea unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice;
g^1) are cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel utilizator începător;
g^2) îndeplineşte condiţia de ocupare a postului referitoare la obţinerea unui aviz sau a unei autorizaţii, în condiţiile legii, în situaţia în care pentru funcţia publică respectivă este prevăzută ca obligatorie această condiţie de ocupare a postului, justificată de îndeplinirea unor atribuţii care necesită un astfel de aviz sau autorizaţie;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
l) i s-a aplicat una dintre modalităţile de ocupare a funcţiilor publice prevăzute la art. 466 alin. (2).

Condiții specifice:
1. arhitect șef, clasa I, grad I
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
• studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum și de inginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții, absolvenți ai cursurilor de formare profesională continuă cu specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, la nivelul orașelor, în conformitate cu prevederile art.36^1, lit.b) din Legea nr.350/2001, cu modificările și completările ulterioare
• condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani
Dosarele de concurs se depun în 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 22 martie – 10 aprilie 2024;
Bibliografia/Tematica de concurs va cuprinde:
1.Constituţia României, republicată
cu tematica integral
2.Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica integral
3.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica integral
4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
cu tematica Partea I, Partea a II-a, titlul I şi titlul II, Partea a IV-a, titlul I și Partea a VI-a, titlul I și titlul II
5.Legea nr. 50/1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu tematica Cap.I – Autorizarea executării lucrărilor de construcții, Anexa 2 – Definirea unor termeni de specialitate utilizați în cuprinsul legii
6.Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu tematica Cap.I – Dispoziții generale, Secțiunea a 3-a Cadrul instituțional în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții, Secțiunea a 4-a Legalitatea executării lucrărilor de construcții, Cap.II – Documentele autorizării, Secțiunea 1 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism și autorizației de construire/desființare, Secțiunea a 2-a Avize și acorduri necesare în procedura de autorizare, Secțiunea a 3-a Conținutul și elaborarea documentației tehnice necesare în procedura de autorizare, Cap.III – Procedura de autorizare, Secțiunea 1 Certificatul de urbanism, Secțiunea a 2-a Autorizația de construire/desființare, Cap.V – Asigurarea disciplinei autorizării, răspunderi, sancțiuni, Cap.VI – Alte dispoziții, Secțiunea 1 Obligații ale investitorului/beneficiarului și emitentului autorizației, ulterioare autorizării, Secțiunea a 2-a Obligații ale proiectantului și executantului
7.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
cu tematica Cap.II – Domeniul de activitate, Cap.III – Atribuții ale administrației publice, Secțiunea a 4-a Certificatul de urbanism, Secțiunea a 5-a Structura instituțională, Cap.IV – Documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, Anexa 2 – Definirea termenilor utilizați în lege
8.Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism
cu tematica Cap.II – Documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, Cap.VII – Atribuțiile administrației publice, Cap.VIII – Certificatul de urbanism
9.Legea nr. 10/1995 (republicată*) privind calitatea în construcţii
cu tematica Cap.II – Sistemul calității în construcții, Cap.III – Obligații și răspunderi
10.HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor
cu tematica Cap.II – Recepția la terminarea lucrărilor, Cap.III – Recepția finală
11.HG nr. 525/1996 (**republicată**) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
cu tematica Anexa 1 Cap.3 – Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor
12.Ordonanța nr. 43/1997 (**republicată**) privind regimul drumurilor
cu tematica Cap.I – Dispoziții generale, Secțiunea a II-a Clasificarea și încadrarea drumurilor, Cap.II – Administrarea drumurilor, Secțiunea a V-a Aprobarea amplasării de construcții și instalații în zona domeniului public
13.HG nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice
cu tematica Anexa 1 Condiții generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de execuție de lucrări – Obligațiile beneficiarului, Garanție de bună execuție, Programul de execuție, Executarea contractului și întârzieri, Plăți, Recepție și perioada de garanție
14.HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
cu tematica Anexa 4 – Regulament pentru urmărirea comportării în exploatare, investițiile în timp și postutilizarea construcțiilor
15.Legea nr. 184/2001 (**republicată**) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect**)
cu tematica integral
16.Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (**republicată**)
cu tematica Cap.II – Organizarea activității de cadastru
17.Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
cu tematica Cap.II – Lucrări de intervenție, Cap.III – Etapele necesare implementării
18.HG nr. 1.137/2023 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism
cu tematica integral
19.HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executat
cu tematica integral

Atribuțiile postului
1. Atribuțiile funcției publice de arhitect șef al orașului, clasa I, grad I din cadrul Direcției Amenajarea teritoriului, Investiții și Patrimoniu, ID-178833, conform fișei postului sunt:
• Coordonează, controlează și monitorizează activitatea Direcției administrarea teritoriului și investiții; dispune măsuri, în vederea realizării obiectului de activitate al acestei structuri răspunzând de realitatea, exactitatea și legalitatea acestora și are drept de semnătură pe documentele elaborate de către această structură inclusiv pe certificatele/autorizațiile de construire, branșamente întocmite în cadrul DATIP;
• Este responsabil de bunurile livrate, lucrările executate și/sau serviciile prestate prin semnarea facturii fiscale cu mențiunea „bun de plată”, în conformitate cu prevederile legale;
• Este responsabil pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiții aprobate în cadrul programului;
• Are obligația să pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și instituțiilor de control, toate documentele justificative privind derularea investiției, răspunzând de realitatea, exactitatea și legalitatea acestora precum și de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate;
• Răspunde de recepția la terminarea lucrărilor precum și recepția finală, în condițiile legii și transmite, în copii, conform cu originalul, MDRAP-ului procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor iar dupa expirarea perioadei de garanție procesele verbale de recepție finală;
• Elaborează, asigură, controlează și răspunde de implementarea instrumentelor dezvoltării urbane (documentații de urbanism, zonificări, regulamente locale de urbanism şi regulamente de construire, regulamente de administrare a proprietăţii);
• Asigură consultarea populației în elaborarea instrumentelor dezvoltării urbane (documentații de urbanism, zonificări, regulamente locale de urbanism şi regulamente de construire, regulamente de administrare a proprietăţii) iniţiate de administraţia publică locală;
• Urmăreste şi evaluează permanent rezultatele din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului (pe măsură ce necesităţile şi resursele evoluează) şi propune soluţii și acţiuni eficiente de corectare a acestora ţinând cont de realitatea economică şi de dezvoltarea durabilă;
• Asigură măsuri de protecție urbanistică a clădirilor și monumentelor istorice, a rezervațiilor arheologice și a monumentelor naturii, colaborând în acest scop cu organismele specializate, abilitate prin lege.
• Elaborează programe și acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă a aspectului arhitectural-urbanistic al oraşului;
• Asigură întocmirea documentaţiilor necesare atribuirii şi schimbării de denumiri de străzi si spații publice;
• Asigură și răspunde de elaborarea actelor de autoritate în domeniu (autorizaţii de construire/desfiinţare, autorizaţii de luare în folosință);
• Asigură și răspunde de elaborarea actelor cu caracter informativ din domeniu (certificat de urbanism în vederea construirii/desfiinţarii, operaţiuni notariale/comasări/parcelări/dezmembrări în vederea construirii, certificate, adeverinte);
• Asigură și răspunde de elaborarea rapoartelor de specialitate, proiectele de hotărâre – din domeniile de activitate – supuse spre analizare, dezbatere şi aprobare Consiliului Local;
• Reprezintă oraşul în relaţia cu cetăţenii şi alţi factori interesaţi pe problemele aflate în sfera sa de competenţă;
• Propune emiterea dispoziţiilor Primarului în probleme specifice activităţii;
• Asigură respectarea legalităţii şi a termenelor legale pentru soluţionarea cererilor, adreselor, petițiilor care se află în domeniul său de competenţă;
• Asigură informarea ierarhica prin rapoarte anuale sau solicitate specific, pentru întreaga activitate a directiei;
• Organizează, în colaborare cu direcțiile direct interesate, concursuri de urbanism, arhitectură pentru construcții și spaţii publice;
• Formulează opinii – privind ridicarea calităţii activităţii de autorizare a executării lucrărilor de construcții și de amenajare a teritoriului;
• Elaborează strategia de realizare a sistemului GIS la nivelul Primăriei oraşului Negreşti-Oaş coordonează implementarea sistemului GIS, colaborează cu toate direcţiile din Primăria Oraşului Negreşti-Oaş pentru implementarea şi întreţinerea sistemului GIS şi transmiterea tururor datelor în RENNS;
• La nivelul Primăriei oraşului Negreşti-Oaş asigură asistenţa tehnică şi coordonează implementarea la nivelul tuturor utilizatorilor sistemului GIS şi RENNS;
• Răspunde de verificarea și analizarea documentațiilor tehnice (S.F./D.A.L.I.,P.T., D.E, etc) pentru obiectivele de investiții;
• Asigură salvarea și arhivarea datelor specifice domeniului de urbanism și amenajarea teritoriului, cât şi a investiţiilor finalizate/execuţie pe suport magnetic;
• Verifică realizarea lucrărilor de investiții, cantitativ și calitativ, potrivit prevederilor proiectelor /caietelor de sarcini, prevederilor aferente fiecărui contract pentru achiziționarea de lucrări de investitii, pentru executarea de lucrări de întreținere/reparații, prestări servicii/furnizare de produse, după caz, cu respectarea prevederilor legale și contractuale privind executarea, recepția și plata lucrărilor/serviciilor/furnizării de produse din fonduri publice, inclusiv aplicarea penalităților în cazul nerespectării prevederilor legale și clauzelor contractuale de către executanții de lucrări și prestatorii de servicii/furnizorii de produse;
• Asigură creșterea capacităţii instituţionale a DATIP, ca structura integrată a administrației publice locale a oraşului Negreşti-Oaş, asigurând îmbunătăţirea funcţionării mecanismelor interne în vederea creşterii eficacităţii şi eficientizării sistemelor de management prin identificarea obiectivelor, acţiunilor, responsabilităţior, termenelor, prin implementarea Sistemului de control intern/managerial, aplicarea legislatiei în vigoare și a principiilor de bună practică existente la nivel european și național ale unor parteneri cu activități similare cu DATIP a oraşului Negreşti-Oaş;
• Asigură reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial, implementarea Procedurilor de sistem elaborate la nivelul Primăriei Negreşti-Oaş, elaborarea și implementarea Procedurilor Operaționale pentru activitățile ce intră în competența DATIP, monitorizarea tuturor operaţiunilor şi a elementelor specifice, înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor la nivelul DATIP și la nivelul fiecărei structuri funcționale componente;
• Asigură dezvoltarea, operarea și monitorizarea implementării standardelor de referință parte a sistemului de control intern/managerial la nivelul tuturor structurilor componente ale DATIP și tuturor funcțiilor publice de conducere și de execuție din cadrul DATIP;
• Asigură stabilirea obiectivelor specifice ce derivă din Obiectivele Generale ale DATIP la nivelul structurilor funcționale componente și responsabilizarea fiecărui funcționar public de conducere și /sau de execuție din DATIP în asigurarea îndeplinirii obiectivelor prin stabilirea indicatorilor de performanță relevant asociați, specifici fiecărei funcții publice de conducere și/sau de execuție potrivit competențelor stabilite prin Fișa postului, ca o premisă la îndeplinirea obiectivelor stabilite DATIP;
• Alte atribuţii prevăzute de lege.
Dosarele de concurs se depun la registratura instituției, Primăria orașului Negrești-Oaș, str.Victoriei, nr.95-97, tel: 0261/854845, fax: 0261/854845, e-mail: [email protected], persoana de contact: Manea Cristina – inspector – Compartiment resurse umane și salarizare;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Negreşti-Oaş, str.Victoriei, nr.95-97– Compartiment resurse umane și salarizare, tel.0261/854845, email: [email protected], persoană de contact: Manea Cristina – inspector resurse umane și salarizare.

Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;
b) copia cărţii de identitate;
c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;
e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Pentru funcţiile publice de conducere, dosarul de concurs include şi copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

PRIMAR,
AURELIA FEDORCA

DESCARCA DOCUMENTUL

Source