PRIMĂRIA  ORAŞULUI   NEGREŞTI-OAŞ

JUDEŢUL SATU MARE

ROMÂNIA

              Str. Victoriei, Nr.95–97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112,  0261-854842

         e-mail: [email protected], pagină de internet: www.negresti-oas.ro

 

  

Nr.2.956/01.02.2024

ANUNȚ

 Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată – post în regim contractual – cu respectarea prevederilor HG nr.1336/2022 coroborat cu prevederile OUG nr.115/2023, art. VII, alin. 3, respectiv:

În cadrul Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat – Birou administrativ, monitorizarea domeniului public

În cadrul Compartimentului administrativ:

1.Gestionar, grad IA, studii medii – 1 post contractual vacant de execuție, post cu o durată a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână,  pe perioadă nedeterminată

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.15 din HG nr.1336/2022– pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice de participare la concurs, sunt următoarele:

 • pentru gestionar, grad IA, studii medii

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat

– condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – grad IA: 5 ani

Cerințe specifice pentru încheierea contractului de muncă:

 1. a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
 5. e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
 6. f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

Prin excepţie de la condiţia prevăzută la lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv 5 februarie -16 februarie 2024.

Date contact și informații suplimentare: insp.R.U.S. Manea Cristina – tel.0261/854845.

Probele pentru concurs sunt:           

Selecția dosarelor

Proba scrisă

Proba interviu

Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 23 februarie 2024, ora 1000 – la sediul primăriei orașului Negresti-Oas, str.Victoriei, nr.95-97.

Proba interviu a concursului se va desfășura în data de 28 februarie 2024, ora 1000 – la sediul primăriei orașului Negresti-Oas, str.Victoriei, nr.95-97.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis“ sau „respins“, după caz.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau probei practice şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

Calendarul de desfășurare a concursului:

Nr.

crt.

Etapa Data
1 Publicare anunț 05.02.2024
2 Data limită de depunere a dosarelor de concurs 16.02.2024, ora 1600
3 Selecția dosarelor 19.02.2024, ora 0900
  Afișare rezultate selecție dosare 20.02.2024, ora 1000
  Depunerea contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor 21.02.2024, ora 1000
  Soluționare contestații și afișarea rezultatelor 22.02.2024, ora 1000
4 Proba scrisă 23.02.2024, ora 1000
  Afișare rezultate proba scrisă 23.02.2024, ora 1400
  Depunere contestațiilor pentru proba scrisă 26.02.2024, ora 1400
  Soluționarea contestațiilor pentru proba practică și afișarea rezultatelor 26.02.2024, ora 1600
5 Proba interviu 28.02.2024, ora 1000
  Afișare rezultate proba interviu 28.02.2024, ora 1600
6 Afișarea rezultatelor finale ale concursului 29.02.2024

     PRIMAR,

AURELIA FEDORCA

Bibliografia/tematica pentru concursul de recrutare organizat în data de 23 februarie 2024 pentru ocuparea unei funcții contractuale temporar vacantă de execuție pe perioadă nedeterminată,  după cum urmează:

1.Gestionar, grad IA, studii medii – în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Birou administrativ, monitorizarea domeniului public– Compartiment administrativ:

1.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

cu tematica – Partea a VI-a, Titlul III – Personalul contractual din autorități și instituții publice.

2.HG nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

            cu tematica integral

3.Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica integral

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Cap.II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, Cap.III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la cultură și la informare

5.Legea nr.51/2006  (*republicată*) a serviciilor comunitare de utilități publice.

cu tematica Cap.I – Dispoziții generale, Cap.II – Autorități și competențe, Secțiunea 1 – Autoritățile administrației publice locale, Cap.III – Organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, Secțiunea 1 – Gestiunea serviciilor de utilități publice,  Secțiunea a 2 a  – Gestiunea directă, Secțiunea a 3 a – Gestiunea delegată, Cap IV – Operatori și utilizatori, Secțiunea 1 – Operatorii serviciilor de utilități publice, Secțiunea a 3 a – Utilizatorii serviciilor de utilități publice, Secțiunea a  4 a – Furnizarea/Prestarea, contractarea și facturarea serviciilor de utilități publice

6.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

cu tematica integral

7.Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

cu tematica Cap.I – Dispoziții generale, Cap.II – Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat, Secțiunea 1 – Înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat, Secțiunea a 3 a – Finanțarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat, Secțiunea a4 a – Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, Cap. III – Drepturi și obligații, Secțiunea 1 – Drepturile și obligațiile autorităților publice locale, Secțiunea a 2 a – Drepturile și obligațiile operatorilor, Secțiunea a 3 a – Drepturile și obligațiile utilizatorilor.

Principalele atribuții ale postului de gestionar, M, grad IA – Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat – Birou administrativ, monitorizarea domeniului public – Compartiment administrativ, sunt următoarele:

 I. Primirea, păstrarea și eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosința sau deținerea, chiar temporară, a acesteia

 1. Asigură gestiunea fizică a stocului de marfă
 • Operează în stoc mișcările de marfă
 • Păstrează documentele justificative legate de stocuri
 • Efectuează lunar inventarul stocului de marfă
 • Participă activ la operațiunile de încărcare/descărcare a mărfii din magazia instituției
 • Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanță între stocul fizic și cel scriptic
 • Oferă informații despre stocuri departamentelor instituției
 1. Introduce marfa în stoc în baza documentelor de intrare
 • Efectuează operațiuni de intrare în stoc a mărfii
 • Efectuează recepția fizică a mărfii la intrarea în magazia unității
 • Raportează superiorului ierarhic diferențele dintre marfa fizică și cea scriptică apărute a recepția mărfii la magazie
 • Înregistrează, prelucrează și păstrează informațiile referitoare la situația stocurilor
 • Raportează lunar rezultatele activității de gestiune a stocului
 • Utilizează eficient spațiul de depozitare a mărfurilor
 1. Asigură mișcarea stocurilor
 • Efectuează transferurile de marfă din stocul central în substocuri și retur
 • Păstrează evidența documentelor de transfer emise, cu semnăturile de predare/primire la zi
 • Emite avize de expediție pentru mărfurile ce părăsesc instituția, în condițiile prevăzute de lege
 • Urmărește ca marfa introdusă în stocul central să fie sigilată
 • Listează documentele fiscale ce însoțesc marfa și le transmite Direcției economice
 • Predă marfa către departamente conform documentelor emise

Source