Stimați cetățeni, în conformitate cu prevederile art.11 alin(1) din Ordonanța de Guvern nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm faptul că atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice au obligația să declare datele necesare înscrierii în Registrul Agricol, după cum urmează:

 5 ianuarie-26 februarie 2021, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinație de locuință, construcțiile -anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;

 1-31 mai 2021, pentru datele privind modul de folosință al terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

 Persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariția modificării.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute mai sus, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se raportează din oficiu datele din anul precedent.

În cazul în care există modificări și acestea nu sunt declarate în termenele de mai sus, vă facem cunoscut faptul că în baza art.20 alin(1) al aceluiași act normativ, acest lucru „Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice”.

Atașăm la prezentul anunț modelul de declarație dată pe propria răspundere de către capul gospodăriei sau în lipsa acestuia de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de extercițiu.

* Această declarație, se completează, se datează, se semnează și se depune la Registratura generală a Primăriei Municipiului Focșani.
*Pentru relații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0237/236000 interior 305 – Birou agricultură.

DECLARAȚIE
privind înscrierea /radierea/modificarea în registrul agricol 2020-2024
Subsemnatul / SC ……………………………….domiciliat/cu sediul în ……………………………., str. ………………………….., nr. ………. bl…… ap……… judeţul…………………….., identificat prin BI/CI, seria …….., nr…………, CNP / CUI ………………………………… Telefon……………………………., declar pe propria răspundere că deţin /am înstrăinat conform actului nr. ……………../ ……………………. următoarele bunuri:
I. Teren

Categorii de teren I/E Situate în punctul
Focsani M.P.
Tarla Parcela Carte
funciară Alte localități M.P. Terenul este dat în arendă asociere, sub alte forme (numele societății, persoanei,nr.contract)
Nr.bloc fizic
Arabil (incl. sere si solarii)
Pasuni naturale
Finete naturale
Vii,pepiniere viticole
din care: vii pe rod
Livezi de pomi
din care:livezi pe rod
Gradini familiale
Drumuri si cai ferate (cale de acces)
Curți, constructii
II. Suprafata arabilă cultivată în (metri pătrați): grădini familiale (în jurul casei), câmp, sere și solarii
Cultura
Suprafața
Grădini familiale (în jurul casei), câmp, sere și solarii
III. Numărul pomilor fructiferi din livezi si razleti
Specia Suprafata
Livadă m.p. Pomi pe rod (nr) Pomi tineri
(nr) Specia Suprafata
Livadă m.p. Pomi pe rod (nr) Pomi tineri
(nr) Specia Suprafata
Livadă m.p. Pomi pe rod (nr) Pomi tineri
(nr) Specia Suprafata
Livadă m.p. Pomi pe rod (nr) Pomi tineri
(nr)
Meri total Peri total Piersici Nuci
-Jonathan -Cure Caisi si zarzari Aluni
-Golden Delicios -Favorita lui Clapp Ciresi Castani
-Idared -Williams Visini Alti pomi (gutui,etc.)
Starkrimson -Alte soiuri Pruni Duzi
-Alte soiuri Livezi tinere Nectarini Pepiniere

IV. Vii, pepiniere viticole și hameisti situate pe raza localitătii V. Utilaje, instalatii și mijloace de transport petru agricultură și silvicultură
Specia Suprafata
m.p. Specia Suprafata
m.p. Denumire Nr. Denumire Nr. Denumire Nr.
Vii altoite struguri de vin Vii hibrizi interspecifici
Vii altoite struguri de masa Vii hibrizi producători direcți Denumire Nr. Denumire Nr. Denumire Nr.
Vii altoite neintrate pe rod Pepiniere viticole
VI. Animale domestice și /sau sălbatice crescute în captivitate (situatia la începutul semestrului)
Specia Nr. cap. Vârsta Greutatea Specia Nr. cap. Vârsta Greutatea Specia Nr. cap. Vârsta Greutatea
Vaci pt. lapte Capre Păsări galinacee
Junici Țapi Curci
Bovine – tineret mascul Porcine Rațe
Bovine – tineret femel Scroafe Gâște
Oi femele pentru reproductie Scrofițe Găini ouătoare
Mioare montate Cai de muncă peste 3 ani Alte animale și păsări
Ovine – tineret Iepuri total Familii de albine
Berbeci
VII. Constructii pe raza localitatii
Denumire Suprafața construită
Material de construcție Anul dării în folosință Denumire Suprafața construită
Material de construcție Anul dării în folosință
Casa de locuit Pătule
Casa de locuit Șură,fânar
Grajduri Garaje
Magazii, hambare Alte clădiri și constructii anexe
Remize, șoproane
Copia documentației împreună cu prezenta Declarație de rol agricol se arhivează la Biroul agricultură.
Prin prezenta declar că:
– am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției;
– am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de Primăria Municipiului focșani cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE)679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
– am luat la cunostință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

DATA………………………….. SEMNĂTURA / ŞTAMPILA …………………………….

Cod F- 82

Source