ANUNȚ

Închirierea unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp, situat în orașul Avrig, str. Sasilor, nr. 33A.

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:;  

Primăria orașului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod postal: 555200,  telefon: +40 269523101,  fax: +40 269524401,   e-mail office@primaria-avrig

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Închirierea  unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp, înscris în CF 109866  Avrig,  situat în orașul Avrig, str. Sasilor, nr. 33A.,  închiriere conform HCL nr. 36/2021, și OUG nr. 57/2019.

  

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice și Licitații, Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei: 

100 lei, se achită la Casieria Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu, 

3.4 data-limită pentru solicitarea clarificărilor 10.08.2021, ora 10.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. data-limită de depunere a ofertelor 16.08.2021, ora 12.00, 

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei orașului Avrig, Registratură, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu, 

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.  

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  17.08.2021, ora 13.00 la sediul Primăriei orașului Avrig, sala de sedinte, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu
  1. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, secția de Contencios Administrativ, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu,   România, Telefon: +40-269-217104, Fax:+40-269-217702

Source