PRIMĂRIA  ORAŞULUI   NEGREŞTI-OAŞ

JUDEŢUL SATU MARE

ROMÂNIA

              Str. Victoriei, Nr.95–97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112,  0261-854842

         e-mail: [email protected], pagină de internet: www.negresti-oas.ro

 

 Nr.2.408/26.01.2024

 ANUNŢ

 Primăria oraşului Negreşti-Oaş, județul Satu Mare, anunţă ocuparea prin concurs a două funcții publice vacante de execuție pe perioadă nedeterminată, posturi cu o durată a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, respectiv:

În cadrul Direcția Economică

 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate Buget Finanțe

În cadrul Direcția Achiziții Publice, Planificare Strategică și Proiecte cu Finanțare Europeană

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Achiziții Publice și Proiecte

Concursul va avea loc în data de 26 februarie 2024, ora 1000 –  proba scrisă la sediul instituției.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

Verificarea eligibilității candidaților

Proba scrisă

Interviul.

        Condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru a putea participa la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție sunt cele prevăzute de art.465, alin.1 și 468, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, după cum urmează:

Condiţii generale de ocupare a unei funcţii publice

    (1)  Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) dovedeşte prin certificat sau, după caz, prin alt tip de document absolvirea unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice;

    g^1) are cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel utilizator începător;

    g^2) îndeplineşte condiţia de ocupare a postului referitoare la obţinerea unui aviz sau a unei autorizaţii, în condiţiile legii, în situaţia în care pentru funcţia publică respectivă este prevăzută ca obligatorie această condiţie de ocupare a postului, justificată de îndeplinirea unor atribuţii care necesită un astfel de aviz sau autorizaţie;

 1. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 2. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 3. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 4. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 5. l) i s-a aplicat una dintre modalităţile de ocupare a funcţiilor publice prevăzute la art. 466 alin. (2).

Condiții specifice:

 1. inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate Buget Finanțe, Direcția Economică
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice
 • condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – grad profesional superior: 7 ani
 1. consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Achiziții Publice și Proiecte, Direcția Achiziții Publice, Planificare Strategică și Proiecte cu Finanțare Europeană
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice, specializarea drept
 • condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – grad profesional asistent: 1 an

Dosarele de concurs se depun în 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv  în perioada 26 ianuarie – 14 februarie 2024;

Bibliografia/Tematica de concurs va cuprinde:

1.Inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate Buget Finanțe

1.Constituţia României, republicată

cu tematica Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale

2.Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Secțiunea I – Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie, Secțiunea a III-a – Accesul la educație

3.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Cap.II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, Cap.III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare

 1. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I și titlul II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Partea a VI-a, Titlul II – Statutul funcționarilor publici, Cap.VI – Cariera funcționarilor, Cap VIII – Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici

5.Legea nr. 82/1991 a contabilitătii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cap.I – Organizarea  și conducerea contabilității, Cap.III – Registrele de contabilitate, Cap.IV – Situații financiare

6.Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cap.III – Procesul bugetar, Secțiunea 1 – Proceduri privind elaborarea bugetelor, Secțiunea a 4-a – Execuția bugetară, Cap.V – Finanțarea instituțiilor publice

7.Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Angajamentul bugetar, Lichidarea cheltuielilor, Ordonanțarea cheltuielilor, Plata cheltuielilor

8.Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Anexa nr.2 – Procedură privind modulul Completarea și depunerea bugetului individual al instituțiilor publice, Anexa nr.3 – Procedură privind modulul Înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor

9.O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare

            cu tematica Cap. I – Dispoziții generale, Cap. II – Aprobarea, depunerea și componența situațiilor financiare, Cap. III – Prevederi referitoare la elementele de bilanț

 1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Achiziții Publice și Proiecte

1.Constituţia României, republicată

cu tematica Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale

2.Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Secțiunea I – Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie, Secțiunea a III-a – Accesul la educație

3.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Cap.II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, Cap.III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare

 1. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I și titlul II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Partea a VI-a, Titlul II – Statutul funcționarilor publici, Cap.VI – Cariera funcționarilor, Cap VIII – Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici

5.Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

            cu tematica Cap. I – Dispoziții generale, Secțiunea a 3-a – Autorități contractante, Secțiunea a 4-a – Domeniu de aplicare, Cap. II – Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire, Cap. III – Modalități de atribuire, Cap. IV – Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire

6.Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare

            cu tematica Cap. III – Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională, Cap. IV – Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului, Cap. VI – Sistemul de remedii judiciar

7.HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

            cu tematica Cap. I  – Dispoziții generale și organizatorice, Cap. II – Planificarea și pregătirea realizării achiziții publice, Cap. III – Realizarea achiziției publice, Cap. IV – Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru

8.OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

            cu tematica Cap. II – Activitatea de prevenire a neregulilor, Cap. IV – Modalități de stingere a creanțelor bugetare rezultate din nereguli

Atribuțiile postului

 1. Atribuțiile funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului contabilitate buget finanțe – Direcția economică, ID-178801, conform fișei postului sunt:
 • Întocmește bilanțul lunar, situația plăților restante și conturile de execuție lunare a bugetului local;
 • Întocmește adresele pentru deschiderea conturilor de venituri și cheltuieli;
 • Întocmește lunar, până la data de 25 a lunii curente pentru luna următoare, situația privind programarea plăţilor în numerar în vederea depunerii acesteia la Trezorerie;
 • Contabilitatea mijloacelor fixe și evidența operativă la locurile de folosire, astfel încât să răspundă cerințelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe, întocmire balanţe de verificare, amortizarea lunară şi alte situații legate intrările, respectiv ieșirile din cursul unui an în patrimoniul UAT ca urmare a procesului de inventariere anual desfășurat în cadrul instituției;
 • Contabilitatea stocurilor și evidența operativă la locurile de folosire;
 • Întocmește rapoarte privind contabilitatea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;
 • Efectuează recepții pentru cheltuieli materiale în aplicația FOREXEBUG;
 • Dupa primirea facturilor la contabilitate, se înmânează o copie compartimentului care a inițiat operatiunea pentru primirea documentelor justificative;
 • Incadrează cheltuielile pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, înregistrează facturile în programul Buget (ALOP);
 • Întocmește ordine de plată pentru plăți, cheltuieli materiale, împrumuturi contractate, susţinerii cultelor, acţiunilor cu caracter socio-cultural şi efectuarea plăţilor pentru alimentarea unităţilor subordonate- respectiv Casa de Cultură, Muzeu, Creșa Castelul Piticilor și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat – Infrastructura de agrement din stațiunea turistică Luna Șes – domeniul schiabil;
 • Întocmește liste centralizatoarea cu cheltuielile înregistrate care urmează să fie plătite;
 • Intocmește situații centralizatoare cu plățile efectuate pentru investiții din bugetul local, PNDL;
 • Întocmește ordine de plată, anexe și situații centralizatoare cu plățile efectuate pentru obiectivele din listele de investiții.
 • Întocmirea cererii, a Notei justificative şi a Dispoziţiei de deschidere sau retragere a creditelor bugetare pentru toate capitolele;
 • Întocmirea lunară a situaţiei privind programarea plăţilor în numerar şi depunerea acestora la Trezorerie;
 • Evidenţierea lunară a plăţilor restante la cheltuieli materiale;
 • Întocmește liste centralizatoarea cu facturile inregistrate ce urmeaza sa fie platite;
 • Operatiuni specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielior în baza propunerilor;
 • Verificarea contului de execuție din trezorerie pentru a nu se depăsi limita sumelor aprobate;
 • Întocmirea ordinelor de plată, anexelor și a situațiilor centralizatoare cu plățile efectuate pentru obiectivele din listele de investiții.
 • Intocmirea CEC, ridicarea numerarului pe baza documentatiei avizate de ordonatorul principal de credite cu toate anexele aferente acestuia (state de plata, dispozitii de casa) semnate si aprobate;
 • Plata prin caserie a numerarului;
 • Indeplineste atributiile specifice si raspunde in calitate de gestionar al casei-plăti;
 • Intocmirea registrului de casa în doua exemplare ce reflecta operatiunile de casa cu soldul precedent si soldul zilnic.

2.Atribuțiile funcției publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului achiziții publice și proiecte – Direcția achiziții publice, planificare strategică și proiecte cu finanțare europeană, ID-421067, conform fișei postului sunt:

 • Verifică legalitatea modului de alegere a procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice;
 • Asigura și verifică prin nota justificativa intocmita pentru fiecare achizitie in parte, criteriile de calificare si selectie a ofertantilor precum si criteriile de atribuire;
 • Verifică si raspunde de intocmirea documentatiilor de achizitie publica aferente procedurilor/concesionarilor/delegarilor de gestiune reglementate de legislatia specifica in vigoare;
 • Asigura accesarea cataloagelor publicate în SEAP și transmiterea în acest scop, a notificărilor către operatorii economici;
 • Asigura și verifică elaborarea și publicarea anunțului de intenție pentru iniţierea unei proceduri de atribuire reglementate de legislatia in vigoare;
 • Solicita din partea compartimentului beneficiar să stabilească specificaţiile tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor face obiectul achiziţiei, care se vor constitui în caietul de sarcini;
 • Asigura intocmirea strategiei de contractare si stabilirea cerintelor minime de calificare si selectie pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii/candidaţii, criteriul de atribuire al contractului, alegerea procedurii de atribuire si concretizarea lor în strategie, pe baza informatiilor furnizate de celelalte departamente, care sunt direct raspunzatoare pentru initierea procedurii si documentatiei intocmite;
 • Verifică completarea corectă și completă a Fişei de date a achiziţiei, stabilirea formularelor şi modelelor, redactarea proiectului de contract ce va finaliza procedura;
 • Asigura stabilirea cerințelor din DUAE pe care operatorii economici trebuie să le îndeplinească;
 • Asigura inițierea procedurii de achizitie publica prin transmiterea documentației de atribuire spre validare către ANAP și publicarea în SEAP a unei invitatii de participare/anunț de participare;
 • Asigura intocmirea dispozitiilor de numire a comisiilor de evaluare a ofertelor;
 • Face parte din aceste comisii, in calitate de specialist responsabil de respectarea procedurilor specifice ale achizitiilor publice;
 • Asigura și verifică transmiterea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici in legatura cu procedurile de achizitie publica inainte de data limita de depunere a ofertelor;
 • Verifică impreuna cu comisia de evaluare primirea si deschiderea ofertelor printr-un proces-verbal (procedura offline) şi, după caz, accesarea fișierelor în SEAP (procedura online);
 • Asigura impreuna cu comisia de evaluare verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi (DUAE);
 • Asigura impreuna cu comisia de evaluare verificarea și evaluarea propunerilor tehnice și financiare prezentate de ofertanți;
 • Stabileste impreuna cu comisia de evaluare solicitările de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării si asigura elaborarea acestora;
 • Stabileste impreuna cu comisia de evaluare a ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;
 • Stabileste impreuna cu comisia de evaluare ofertele admisibile;
 • Examineaza și evalueaza impreuna cu comisia de evaluare ofertele admisibille în vederea stabilirii ofertei câștigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii;
 • Asigura și verifică elaborarea rapoartelor intermediare şi a raportului procedurii de atribuire;
 • Asigura comunicarea rezultatului procedurii;
 • Asigura inregistrarea si publicarea in SEAP a contestatiilor si comunicarea acestora catre Comisia de analiza si solutionare a contestatiilor, ofertantii implicati in procedura;
 • Asigura intocmirea si transmiterea documentatiilor prevazute de lege si/sau a celor solicitate de institutiile abilitate in situatia depunerii contestatiilor privind procedurile de achizitii publice;
 • Asigura și verifică transmiterea rezultatului analizei contestatiilor tuturor factorilor de drept;
 • Asigura și verifică finalizarea achizitiei directe prin detaliu de cumparare directa din catalogul de produse de pe SEAP care tine loc de comanda ferma, vizata CFP si asumata de catre comisia de achizitie;
 • Asigura finalizarea procedurilor de achizitii publice prin intocmirea si încheierea contractelor de achiziție publică/acord cadru si a actelor aditionale cu castigatorii procedurilor de achizitii organizate pentru bunuri, servicii si lucrari, vizat de legalitate, vizat CFP si aprobat de ordonatorul principal de credite;
 • Asigura inregistrarea si transmiterea contractelor de achizitii publice catre ofertantii declarati castigatori si catre departamentele din cadrul Primariei Negresti Oas, care au solicitat achizitia publica si au atributia de a monitoriza si implementa derularea contractelor;
 • Asigura publicarea si transmite către ANAP, prin mijloace electronice, in termenul prevazut de legislatia in vigoare, de la data încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, a anunțului de atribuire privire la contractul de achiziţie publică/acordul-cadru încheiat;

Dosarele de concurs se depun la registratura instituției, Primăria orașului Negrești-Oaș, str.Victoriei, nr.95-97, tel: 0261/854845, fax: 0261/854845, e-mail: [email protected], persoana de contact: Manea Cristina – inspector – Compartiment resurse umane și salarizare;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Negreşti-Oaş, str.Victoriei, nr.95-97– Compartiment resurse umane și salarizare, tel.0261/854845, email: [email protected], persoană de contact: Manea Cristina – inspector resurse umane și salarizare.

 Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;
 2. b) copia cărţii de identitate;
 3. c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
 4. d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;
 5. e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Pentru funcţiile publice de conducere, dosarul de concurs include şi copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

 PRIMAR,

AURELIA FEDORCA

Source