Nr.12379/17.05.2022

A N U N Ț

   În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare

Instituția Comuna Mogoșoaia, cu sediul în comuna Mogoșoaia, șos. București – Târgoviște, nr.138, județul Ilfov organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacantă, pe durată determinată de consilier grad debutant din cadrul Compartimentului Registratură, Monitorizarea Procedurilor Administrative și Evenimente.

1. Probele stabilite pentru concurs:

1.1. Selecţia dosarelor de înscriere

1.2. Proba scrisă

1.3. Interviu

2. Condiţii:

2.1 Condiţiile generale de participare la concurs conform art. 3 al Regulamentului Cadru aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2.2. Condiţii specifice de participare la concurs:

Cerințe pentru funcția contractuală vacantă de consilier debutant din cadrul Compartimentului Registratură, Monitorizarea Procedurilor Administrative și Evenimente sunt :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : nu este cazul;

– cunoștințe de operare pe calculator – cunoștințe de bază, dovedite cu diplomă/ atestat/ certificat, emise în condițiile legii.

3. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 al Regulamentului Cadru aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, modificată şi completată de  Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (tipizatul se completează la registratura instituției);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de către autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în   meserie şi/sau în   

 specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) și d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

4. Concursul se desfășoară la sediul instituției Comuna Mogoșoaia, situat în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov, după cum urmează:

–  dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura instituției Comuna Mogoșoaia în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 24.05.2022;

–  proba scrisă are loc în data de 06.06.2022, ora 11:00;

–  interviul va avea loc în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de o zi lucătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs, respectiv în data de 25.05.2022, la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Comunicarea rezultatelor probei scrise și ale interviului, după caz, se face în termen de maximum de o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Candidatii nemulțumiți pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la selecţia dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a  interviului,  sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor se va face în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe.

Date de contact: telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: [email protected].

Persoana de contact: Ghiţă Iuliana, consilier, Compartimentul R.U, Salarizare și Arhivă.

Anexă

Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacantă, pe durată determinată de consilier grad debutant din cadrul Compartimentului Registratură, Monitorizarea Procedurilor Administrative și Evenimente:

  1. Constituţia României, republicată;
  2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  4. O.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ  –  art. 123-142, art.148-163, Titlul III al părții a VI-a și partea a VII-a cu modificările și completările ulterioare;
  5. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată cu modificăril și completările ulterioare;
  6.  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  actualizată cu modificările și completările ulterioare;
  7.  Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public actualizată cu modificările și completările ulterioare;
  8. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
  9. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cu modificările și completările ulterioare;
  10. Regulamentul (UE) 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în cea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulația acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE – (Regulamentul general privind protecția datelor) – Capitolul I-III și IX din RGDP.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

Source