PRIMĂRIA  ORAŞULUI   NEGREŞTI-OAŞ

JUDEŢUL SATU MARE

ROMÂNIA

              Str. Victoriei, Nr.95–97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112,  0261-854842

         e-mail: [email protected], pagină de internet: www.negresti-oas.ro

 ANUNŢ

Primăria oraşului Negreşti Oaş, județul Satu Mare, anunţă ocuparea prin concurs a următoarelor funcții publice vacante de execuție pe perioadă nedeterminată, posturi cu o durată a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, respectiv:

În cadrul Serviciului Poliția Locală

 • Polițist local, clasa III, grad profesional debutant – Compartiment ordine publică
 • Polițist local, clasa III, grad profesional superior – Compartiment comercial, afișaj stradal și evidența persoanei

Concursul va avea loc în data de 6 iunie 2022, ora 1300 –  proba scrisă la sediul instituției.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

Selecția dosarelor de înscriere

Proba sportivă

Proba scrisă

Interviul.

Proba sportivă: 6 iunie 2022, ora 0900  – probă eliminatorie. Această probă se va desfășura  la Stadion

      Condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru a putea participa la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție sunt cele prevăzute de art.465, alin.1 și 468, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, după cum urmează:

Condiţii de ocupare a unei funcţii publice

    (1)  Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

1.Polițist local, clasa III, grad profesional debutant – Compartiment ordine publică – Serviciul Poliția Locală

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat

– condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – grad profesional debutant: fără vechime în specialitatea studiilor

2.Polițist local, clasa III, grad profesional superior – Compartiment comercial, afișaj stradal și evidența persoanei – Serviciul Poliția Locală

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat

– condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – grad profesional superior: 7 ani

 Persoanele înscrise la concurs trebuie să dețină permis de conducere categoria B

Dosarele de concurs se depun în 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 4 – 23 mai 2022

Dosarele de concurs se depun la registratura instituției, Primăria orașului Negrești-Oaș, str.Victoriei, nr.95-97, tel: 0261/854845, int.128, fax: 0261/854845, e-mail: [email protected], persoana de contact: Manea Cristina – inspector – Compartiment resurse umane și salarizare;

Dosarul de concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.R.611/2008;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 9. i) aviz psihologic cu confirmarea apt psihologic pentru permis port armă și permis de conducere ctg. B, eliberat de psiholog autorizat;
 10. j) cazierul judiciar;
 11. k) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 PROBELE ELIMINATORII DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR FIZICE

PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI – SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ NEGREȘTI OAȘ

Condiţii specifice:

– sã fie declarați apt medical, fizic şi psihologic;

– sã nu aibã antecedente penale sau sã nu fie în curs de urmãrire penalã ori de judecatã pentru sãvârsirea de infracţiuni.

– verificãrile privind starea de sãnãtate medicalã, fizicã si psihicã vor fi efectuate de cãtre structurile specializate, medic de familie

Probele de concurs:

– proba suplimentară – sportivă, eliminatorie

– proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului;

– interviul.

Proba sportivă poate fi susţinută de candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost selectate de către comisia de concurs ca fiind admise.

Proba sportivă este eliminatorie şi constă în evaluarea performanţelor fizice. Rezultatele probei suplimentare se afişează cu menţiunea „admis” sau „respins”, pe pagina de internet și la sediul instituţiei.

Candidaţii admişi la proba suplimentară vor participa la următoarea probă a concursului, şi anume, proba scrisă.

 1. Probele eliminatorii de evaluare a performanţelor fizice cuprind următoarele probe sportive:
 • alergare viteză 50 m – bărbaţi – femei;
 • alergare rezistenţă – 1000 m bărbaţi ; 800 m femei;
 1. Grupele de vârstă, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei, sunt următoarele:
 • grupa 1 – 18- 30 de ani, inclusiv;
 • grupa 2 – 31 – 35 de ani, inclusiv;
 • grupa 3 – 35 – 40 de ani, inclusiv;
 • grupa 4 – peste 41 de ani.
 1. Toate probele fizice, se execută numai în ținută sportivă adecvată anotimpului şi probei respective şi nu se admit contestații.

Este declarat “ADMIS’ candidatul care a îndeplinit baremul minim la fiecare probă în parte

 1. Probe sportive şi baremul minim – BĂRBAŢI

ALERGARE DE VITEZĂ – 50 m

 grupa 1– până la 30 de ani, inclusiv –7″,8

 • grupa a 2-a – 31 – 35 de ani, inclusiv – 8″,3
 • grupa a 3-a – 36 – 40 de ani, inclusiv – 8″,8
 • grupa a 4-a – peste 41 de ani – 9″,3

ALERGARE DE REZISTENŢĂ – 1000 m

 • grupa 1 – până la 30 de ani, inclusiv – 4’30″
 • grupa a 2-a – 31 – 35 de ani, inclusiv – 5’00″
 • grupa a 3-a – 36 – 40 de ani, inclusiv – 5’30″
 • grupa a 4-a – peste 41 de ani – 6’00″

Precizări privind activitatea de evaluare.

 • proba de viteză se execută cu startul din picioare, câte un candidat/cronomentru;
 • proba de rezistenţă se execută cu startul din picioare, în serii de 10 (zece) candidaţi.

Ordinea probelor se execută aşa cum au fost prezentate mai sus

 1. Probe sportive şi baremul minim – FEMEI

ALERGARE VITEZĂ – 50 m

 • grupa 1 – până la 30 de ani, inclusiv – 9″0
 • grupa a 2-a – 31 – 35 de ani, inclusiv – 9″5
 • grupa a 3-a – 36 – 40 de ani, inclusiv – 10″5
 • grupa a 4-a – peste 41 de ani – 11″0

 ALERGARE DE REZISTENŢĂ – 800 m

 • grupa 1– până la 30 de ani, inclusiv – 4’30″
 • grupa a 2-a – 31 – 35 de ani, inclusiv – 4’55″
 • grupa a 3-a – 36 – 40 de ani, inclusiv – 5’20″
 • grupa a 4-a – peste 41 de ani – 5’45″

NOTĂ: Precizări privind activitatea de evaluare:

 • proba de viteză se execută cu startul din picioare, câte un candidat/cronometru
 • proba de rezistenţă se execută cu startul din picioare, în serii de 10 (zece) candidaţi.

 Bibliografia:

1.Polițist local, clasa III, grad profesional debutant – Compartiment ordine publică – Serviciul Poliția Locală

 1. Legea nr. 155/2010 (**republicată**) poliţiei locale *)
 2. HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale
 3. Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
 4. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 5. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
 6. Constituţia României
 7. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
 8. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 9. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată

2.Polițist local, clasa III, grad profesional superior – Compartiment comercial, afișaj stradal și evidența persoanei – Serviciul Poliția Locală

 1. Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată
 2. Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
 3. Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii si liniștii publice
 4. Hotărârea nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale
 5. OUG nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată
 6. Ordonanța nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
 7. Constituţia României
 8. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
 9. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 10. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată

Tematica de concurs va cuprinde:

I.Pentru polițist local, clasa III, grad profesional debutant – Compartiment ordine publică – Serviciul Poliția Locală

 1.Constituţia României – republicată;

2.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;

4.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a, Titlul – I – Dispoziții generale şi Titlul II – Statutul funcţionarilor publici;

5.Legea poliţiei locale nr. 155/2010, Capitolul I – Dispoziţii generale, Capitolul III – Atribuţiile poliţiei locale, Capitolul IV – Statutul personalului poliţiei locale, Capitolul V – Drepturile şi obligaţiile poliţistului local, Capitolul VI – Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul de armă, Capitolul VIII – Dotarea şi finanţarea poliţiei locale;

6.Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, Capitolul II – Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici, Capitolul III – Selecţionarea, pregătirea şi numirea personalului poliţiei locale, Capitolul IV – Atribuţiile personalului poliţiei locale, Capitolul VI – Mijloacele din dotare;

7.Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, Contravenţiile pentru săvârşirea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (art.2);

8.Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

9.Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, Capitolul III –  Obligații privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

II.Pentru polițist local, clasa III, grad profesional superior – Compartiment comercial, afișaj stradal și evidența persoanei – Serviciul Poliția Locală

1.Constituţia României – republicată;

2.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;

4.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a, Titlul – I – Dispoziții generale şi Titlul II – Statutul funcţionarilor publici;

5.Legea poliţiei locale nr. 155/2010, Capitolul I – Dispoziţii generale, Capitolul III – Atribuţiile poliţiei locale, Capitolul IV – Statutul personalului poliţiei locale, Capitolul V – Drepturile şi obligaţiile poliţistului local, Capitolul VI – Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul de armă, Capitolul VIII – Dotarea şi finanţarea poliţiei locale;

6.Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, Capitolul II – Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici, Capitolul III – Selecţionarea, pregătirea şi numirea personalului poliţiei locale, Capitolul IV – Atribuţiile personalului poliţiei locale, Capitolul VI – Mijloacele din dotare;

7.Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, Contravenţiile pentru săvârşirea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (art.2);

8.Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, Capitolul IV – Obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice centrale și locale, Capitolul V – Practici comerciale;

9.Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Capitolul III – Actele de identitate, Capitolul IV – Domiciliul şi reşedinţa;

10.Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Notă: Toate actele normative se studiază în formele modificate, republicate și actualizate la zi.  

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Negreşti Oaş, str.Victoriei, nr.95-97 – Compartiment resurse umane și salarizare, tel.0261/854845, email:[email protected], persoană de contact: Manea Cristina–inspector resurse umane și salarizare.

PRIMAR,

AURELIA FEDORCA

Descarcă documentele atașate: 

Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție – Polițist local, clasa III, grad profesional debutant și Polițist local, clasa III, grad profesional superior

Bibliografia pentru concursul de recrutare organizat în data de 6 iunie 2022

Principalele atribuții ale postului de polițist local, M, grad profesional debutant – Compartiment ordine publică – Serviciul Poliția Locală

Principalele atribuții ale postului de polițist local, M, grad profesional superior – Compartiment comercial, afișaj stradal și evidența persoanei– Serviciul Poliția Locală

Source