Tabara de dezvoltare personala

Tabără de dezvoltare personală

Așa cum au
fost obișnuiți de câțiva ani încoace, elevii Liceului Tehnologic Turceni vor
beneficia și de această dată de o săptămână pentru distracție și dezvoltare
personală.

Proiectul de
față are ca obiectiv general oferirea unei alternative de petrecere a timpului
liber specific vacanţei de vară şi de prevenire a marginalizării juvenile
pentru copiiicu vârste cuprinse între 7 şi 20 ani, rezultate deosebite la
învățătură, provenind din familii aflate în dificultate psiho-socio-economică,
sau aflaţi în situaţii şcolare limită, 
lipsiţi de suport din partea părinţilor.Costul total al proiectului este
de 100.000 lei fără TVA, iar perioada de desfășurare va fiîn intervalul iulie –
august 2019.

CRITERIILE OBLIGATORII DE ÎNSCRIERE A ELEVILOR:

1.Să aibă domiciliul orașul
Turceni și satele aparținătoare;

2.Să aibă rezultate bune la
învăţătură: să aibă media generală din semestrul I al anului școlar 2018-2019
cuprinsă între 8(opt) şi 10(zece), respectiv calificativul Bine și Foarte Bine;

3. Să aibă media 10(zece) la
purtare;

4. Să fie apt din punct de
vedere medical.

DOSARUL de ÎNSCRIERE
va cuprinde:

1.Cerere privind gratuitatea
(vor fi întocmite de către părinți pentru fiul/fiica lor); acestea vor
trebui  să fie semnate de unul dintre
părinți, diriginte/învățător, directorul unității de învățământ. În subsolul
acesteia se va regăsi fișa tip cu situația școlară a primului semestru din anul
școlar 2018-2019, media la purtare și participarea la activități extrașcolare
(semnată de învățător/diriginte și reprezentantul/reprezentanții
unității/unităților în cadrul căreia se desfașoară activitățile extrașcolare).
De asemenea, cererea va cuprinde și o declarație pe proprie răspundere că nu
există alte venituri în afara celor declarate în dosar.

2.Copia CI sau CN a elevului
care să ateste domiciliul în orașul Turceni.

3.Adeverință cu componența
familiei(pentru cei care locuiesc în mediul rural – adeverință de rol de la
Registrul Agricol iar pentru cei care locuiesc în mediul urban – adeverință de
la Asociația de Proprietari)-nu sunt necesare copii ale actelor de identitate
ale celorlalți membri;

4.Adeverinţe cu venitul brut al
familiei (pe lunile februarie, martie și aprilie)

5.Adeverinţe fiscale pentru
toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 18 ani.

6.Anchete sociale pentru cei
care nu au venituri.

7.Adeverinţă medicală

8.Copii ale diplomelor obţinute
în urma participării la concursuri, olimpiade, competiţii sau adeverinţe care
să ateste implicarea în activităţile extraşcolareorganizate la nivelul clasei,
şcolii în parteneriat cu Casa de Cultură a oraşului Turceni, cu Primăria, cu
Poliţia locală sau cu alte instituţii şcolare, cu instituţii guvernamentale sau
nonguvernamentale din judeţ şi din ţară. Se acordă punctaj atât pentru
participare, cât și pentru obținerea unui premiu în cadrul acestora.

9. Alte documente doveditoare
solicitate de catre comisie.

CRITERII DE DEPARTAJARE:

1.Venitul pe membru al familiei.

2.Numărul de diplome.

3.Dacă mai multe medii sunt
egale, departajarea va fi determinată de comisia de organizare, în urma
analizei dosarului, a situației elevului, precum și în urma unei discuții cu
profesorul diriginte/profesor învățător.

De cele 80 de locuri gratuite
vor beneficia elevii din învățământul primar, gimnazial și liceeal, în funcție
de solicitări și punctajul obținut.

Elevii vor fi insoțiți de 8
cadre didactice și obligatoriu, un cadru medical.

Source