Anunţ de participare la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al municipiului Deva în anul 2021

      Autoritatea Contractantă: Municipiul  Deva, cu sediul în  Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, Judeţul Hunedoara, codul poştal 330152, Telefon: 0254 – 228050; 0254 – 218579. Fax: 0254 – 212355, Cod fiscal: 4374393, e-mail: [email protected]

     Municipiul  Deva invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: sport, culte, cultură, tineret, social.

     1. Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile:

         Legea nr. 350/2005, conform art. 16 şi art. 19 alin. 2, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum şi legile speciale pentru fiecare domeniu finanţat.

     2. Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul general al   municipiului Deva în anul 2021 sunt:

  •   Sport                                                              1.750.000,00  LEI
  •   Culte                                                              5.000.000,00  LEI
  •   Cultură                                                           1.220.000,00  LEI
  •   Tineret                                                              100.000,00  LEI
  •   Social                                                                  50.000,00  LEI

     3. Suma totală alocată de la bugetul general al municipiului Deva şi aprobată pentru anul 2021  este de 8.120.000,00 LEI, repartizarea acesteia pe domenii fiind următoarea:

  •   Sport                                                               1.750.000,00  LEI
  •   Culte                                                               5.000.000,00  LEI
  •   Cultură                                                            1.220.000,00  LEI
  •   Tineret                                                               100.000,00  LEI
  •   Social                                                                   50.000,00  LEI

    4. Durata  proiectelor: anul 2021.

    5. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Primăriei Municipiului Deva, Piaţa Unirii, Nr. 4, Centrul de Informare a Cetăţeanului, telefon 0254-218579 şi de pe site-ul instituţiei www.primariadeva.ro

    6. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este: 28.05.2021, ora 12:00.

    7. Având în vedere Legea 350/2005, Secţiunea a 3 – a, art.20, aliniatul 2, Primăria Municipiului Deva accelerează aplicarea procedurii de selecţie de proiecte, prin reducerea numărului de zile, având în vedere perioada scurtă de timp în care solicitanţii de finanţări nerambursabile de la bugetul general al municipiului Deva pot să folosească sumele acordate în scopul declarat în proiectele aprobate.

   8. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 31.05.2021, ora 10:00, Primăria Deva.

   9. Evaluarea și selectia proiectelor în vederea obţinerii  finanţării nerambursabile se va face de către Comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Deva nr.1 56/29.04.2021,  în data de 04 iunie 2021, ora 10:00.

   10. Secretariatul Comisiei de evaluare și selecţionare va comunica în scris la încheierea procedurii de evaluare, selecționare și aprobare a proiectelor prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Deva, solicitanţilor neselecţionaţi, motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

   11. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României – Partea a VI- a, nr. 84/04.05.2021.

 

Primar,

Nicolae-Florin OANCEA

Source