Ședinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc in data de 14 iunie 2021, ora 1200

I.      Proiecte de hotărâre, privind:

A.     Direcția Deva 2020

1.      Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Amenajare platforme publice pentru colectarea deșeurilor menajere, în municipiul Deva„;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2.      Darea în folosință gratuită către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara a terenului în suprafață de 25 mp, înscris în CF nr.78505, situat în municipiul Deva, între Calea Zarandului – DN7 și fosta Bancă Agricolă – Protecția Copilului;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.      Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4.      Aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara a terenului în suprafață de 448 mp, înscris în CF nr.78234;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5.      Aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara a terenului în suprafață de 1192 mp, înscris în CF nr.67977;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6.      Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a  terenului în suprafață de 10.746 mp, înscris în CF nr.78369, situat în municipiul Deva, str. Bejan, F.N., județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7.      Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 13 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada I. L. Caragiale, numărul 11, bloc R, scara A, parter, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8.      Darea în administrare, în favoarea Creșei Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva, a imobilului teren în suprafață de 2.235 mp, înscris în CF nr. 64579, nr. cadastral 64579, situat în Deva, Aleea Viitorului, nr.3;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9.      Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sistem de încălzire cu C.T. proprie – clădire strada Titu Maiorescu nr.30, sediu Inspectoratul de Jandarmi Județean Decebal Hunedoara” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

10.  Aprobarea suportării de la bugetul local a cotizației pe anul 2021 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.     Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine

11.  Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

12.  Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

13.  Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

14.  Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.     Direcția economică

15.  Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D.     Direcția de asistență socială Deva

16.  Aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, refăcute conform prevederilor legale în vigoare, pe baza cererilor depuse până la data de 31.05.2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

17.  Aprobarea repartizării spre închiriere a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, rămase vacante în imobilul ANL1 situat în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, et.2, ap.32, respectiv în imobilul ANL2 situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.2, ap.14;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

18.  Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de două locuinţe situate în imobilele ANL2 și ANL3 din municipiul Deva, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

19.  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social „Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte” Deva din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E.     Club Sportiv municipal Deva

20.  Stabilirea tarifelor pentru închirierea terenurilor de sport aflate în administrarea Clubului Sportiv municipal Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

F.      Direcția urbanism, privatizare

21.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Petru Rareș, nr.15;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

22.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, garaj, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Nicolae Tonitza, f.n.;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

23.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuință individuală și împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul municipiul Deva, zona străzii Grigorescu, f.n.;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.             Diverse

Source