ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

MUNICIPIUL FOCȘANI

PRIMAR

DISPOZIȚIA NR. 800

din 22 septembrie 2023

                privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 28 septembrie 2023

   Primarul Municipiului Focşani, Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 28 septembrie 2023, ora 12,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 28 septembrie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-3, 9, 12-46 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

  (2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 4-7, 10-11 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.

(3) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 8 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.

 Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 28 septembrie 2023.

 Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

 Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va

avea loc în data de 28 septembrie 2023, ora 12,00 , ședință ce se va desfășura

cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre pentru modificarea pct. I lit. b) și pct. VII din anexa la H.C.L. nr. 219/2020 privind aprobarea metodologiei pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică și de interes public local al obiectivului de investiții „Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea reţelei de terminale intermodale, creşterea accesibilităţii reţelei de transport”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 42,00 mp. (42,00 m x 1,00 m) aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani, T147, P7465, 7466, 7467 către ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ SUD – Rețele în vederea realizării lucrării „Extindere conductă gaze naturale+racord aferent” la imobilul situat în Focșani, str. Gheorghe Magheru nr. 18 bis, proprietatea doamnei Cofărea Caterina;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 9,00 mp. situat în Focșani, str. George Coșbuc nr. 4 județul Vrancea, T 108, P 5711 înscris în CF 72587, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamnele Ifrim Daniela și Ifrim Alexandra;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 7 autorizații taxi transportatorilor autorizați pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi la nivelul Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizeză locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din 30.05.2023 privind aprobarea listei de priorități;

Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

9. proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 567/2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, să exercite și să realizeze competențele Consiliului Local al Municipiului Focșani referitoare la punerea la dispoziție a bunurilor aferente serviciului de transport public local în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Foșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și de îngrijire a animalelor domestice și de companie în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 74106/21.07.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ – campus profesional integrat, liceal și universitar, județul Vrancea” – intravilanul + extravilanul municipiului Focșani, T. 80, P. 424/1, pe terenul identificat cu numărul cadastral 70888, în suprafață de 21000 m2;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 2 Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 13 Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 16 Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 17 Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 18 Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița „Academia Primilor Pași” Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Oana-Diana Renea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

40. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

41. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program Prelungit „Smart Club” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

42. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program Prelungit „Modelit” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

43. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program Normal „Armonia” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

44. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Centrul Educativ de Zi „Maria Ajutorul Copiilor” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

45. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Primară „Regatul Poveștilor” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

46. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 2023;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 8532/31.08.2023 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 87046/01.09.2023 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna august 2023;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

         Avizat

          Secretar general al municipiului Focșani

               Marta-Carmen Ghiuță

Source