REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR  la concursul  de recrutare organizat în data de 5 iulie 2021   pentru ocuparea a două funcții contractual vacante de execuție pe perioadă determinată

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din HG nr. 286/2011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs a selectat dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

Funcțiile contractuale:

  1. inspector, grad II, S – Serviciul implementare proiecte europene
  2. consilier, grad II, S – Serviciul implementare proiecte europene 
Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Rezultatul selecției Motivul respingerii
1. Nr. 13441/16.06.2021 ADMIS  
2. Nr. 13794/22.06.2021 RESPINS -nu face dovada îndeplinirii condiției de studii absolvite în domeniul științe inginerești

Contestații se pot depune în termen de 24 de ore de la afișare, la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Candidații înscriși și declarați ADMIS se vor prezenta la proba scrisă a concursului de recrutare în data de 05.07.2021, ora 09:30 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

Afişat, azi  25 iunie  2021, ora 1200 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

 Secretarul comisiei:

Manea Cristina – Inspector  RUS

DESCATRCA DOCUMENTUL

Source