DESCRIEREA PROIECTULUI

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 13″, cod SMIS 149641, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9: „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 : „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectiv specific 9.1: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate”.
Valoarea totală a proiectului este de 6.199.026,12 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.862.588,00 lei.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin creșterea calității infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 13 din Municipiul Focșani, respectiv prin reabilitarea, modernizarea și dotarea acesteia.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
1. Reabilitarea și modernizarea Grădiniței nr. 13 în scopul creării condițiilor necesare de confort, siguranță și securitate pentru toți copii din grădiniță;
2. Sporirea calității dotărilor/echipamentelor Grădiniței nr. 13 în scopul creșterii calității actului educațional;
3. Îmbunătățirea accesului la servicii de educație timpurie a unui număr de 150 preșcolari din municipiul Focșani;
4. Reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzirea spațiilor Grădiniței nr. 13;
5. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane marginalizate.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
– O clădire reabilitată și modernizată. Aceast rezultat va fi atins prin lucrări de intervenție la partea de arhitectură, structură, reabilitare termică a sistemului de încălzire/furnizare apă caldă, montarea unor sisteme alternative de producere a energiei, reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat, etc;
– O grădiniță dotată și instrumentele necesare pentru desfășurarea actului educațional. Acest rezultat va fi atins prin activitățile de dotare a grădiniței. Dotarea de calitate conduce la îmunătățiri a pregătirii copiilor și reducerea abandonului școlar. Se va avea în vedere inclusiv instalare circuite transfer de date și internet, monitorizare video interioare, interfonie;
– Participarea unui număr de 150 de preșcolari (inclusiv de etnie romă) la educație. Acest rezultat va fi atins prin toate activitățile din cadrul proiectului precum și prin acțiuni de promovare în rândul părinților din ZUM Sud a importanței educației în societate;
– Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire. Acesta va fi atins prin lucrări de creștere a performanței energetice a clădirii, lucrări de reabilitare termicp a sistemului de încălzire/furnizare apă caldă și prin instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei;
– Un imobil care prin refațadizare/modernizare va contribui la schimbarea imaginii zonei urbane marginalizate ZUM Sud.

Perioada de implementare a proiectului: 58 luni, respectiv între 01.03.2019 – 31.12.2023.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Ioana Ana-Maria, Manager Proiect, Tel: 0237/236000, int: 212, e-mail: [email protected]

Source