DESCRIEREA PROIECTULUI

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea internat a Liceului cu Program Sportiv”, cod SMIS 137528, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ” Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1: „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B: „Clădiri publice”.
Valoarea totală a proiectului este de 5.420.448,39 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.465.594,08 lei.
Obiectivul general al proiectului este creșterea performanței energetice a clădirii Internatului Liceului cu program sportiv din Municipiul Focșani, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului acestei instituții de învățământ – beneficiari direcți ai investiției.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2) cu un procent de 69,73%, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la clădirea Internatului Liceului cu Program Sportiv din Municipiul Focșani.
2. Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) în clădirea Internatului Liceului cu program sportiv din municipiul Focșani, prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței economice cu 61,11%.
3. Reducerea consumului anual de energie finală (utilizând surse regenerabile) (tep) în clădirea Internatului Liceului cu program sportiv din municipiul Focșani, prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de minim 71,92%.
4. Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total cu 70,12%, respectiv pentru încălzirea spațiului Internatului Liceului cu program sportiv din municipiul Focșani cu 83,65%.
5. Atingerea unui procent a energiei produse din surse regenerabile de energie de 23,16% din totalul energiei primare a clădirii, după implementarea măsurilor propuse în cadrul proiectului „Creșterea performanței energetice și lucrărilor conexe pentru clădirea internat a Liceului cu program sportiv Focșani”.
6. Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Municipiul Focșani prin sporirea eficienței energetice a clădirii Internatului Liceului cu program sportiv din municipiul Focșani, la finalul implementării proiectului „Creșterea performanței energetice și lucrărilor conexe pentru clădirea internat a Liceului cu program sportiv Focșani”.

Durata de implementare a proiectului este de 56 luni: respectiv de la data 01.05.2019 până la data 31.12.2023
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
– Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu 69,73 % (o reducere de 124,45% echivalent tone CO2/an, față de nivelul actual), urmare a scăderii consumului de energie prin reabilitarea clădirii;
– Scăderea consumului anual de energie primară pentru clădirea reabilitată cu 61,11% (o reducere de 486.831,86 kWh/an, față de consumul actual) ca rezultat al intervențiilor de eficientizare energetică propuse;
– Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea publică care face obiectul investiției (din surse neregenerabile) cu 71,92% (o reducere de 49,36 tep față de consumul actual);
– Reducerea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) cu 70,12% total (o reducere de 207,32 kWh/mp/an față de consumul actual), în clădirea Internatului Liceului cu program sportiv din municipiul Focșani, respectiv reducerea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) pentru încălzire/răcire cu 83,65% (o reduecere de 168,83 kWh/mp/an față de consumul actual);
– După implementarea măsurilor, energia produsă din surse regenerabile de energie va atinge un nivel de 23,16% din totalul de energie primară a clădirii reabilitate;
– Creșterea eficienței energetice a clădirii Internatului Liceului cu program sportiv din municipiul Focșani va conduce la: creșterea confortului termic în clădirea reabilitată datorită izolării și reducerii pierderilor de căldură, creșterea confortului utilizatorilor clădirilor, creșterea calității serviciilor oferite.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la:
George Constantinescu – Manager Proiect, Tel: 0237/236000, int.: 212
e-mail: [email protected].

Source