UAT Municipiul Focşani a încheiat Contractul de Finanțare nr. 7.540/17.01.2022 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea finanţării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr.1”, Cod SMIS 149645.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală Sub Responsabilitatea Comunității (DLRC).

Prin realizarea acestei investiții, se va asigura un cadru adecvat desfăşurării procesului educaţional, prin îmbunătăţirea condiţiilor ce țin de infrastructură şi dotarea cu echipamente moderne a spaţiilor în care se vor desfăşura activităţile educaționale.
Astfel se dorește să se asigure copiilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială condiții pentru a-și îmbunătăți performanța și a se reduce abandonul școlar. Acestea pot contribui decisiv la schimbarea atitudinii copiilor, dorinței de a studia și de a avea o viață mai bună. Schimbarea comunității se poate face prin copii, aceștia putând avea o influență asupra familiilor și comunității lor.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin creșterea calității infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 1 din Municipiul Focșani, respectiv prin reabilitarea, modernizarea și dotarea acesteia.
Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:
– Reabilitarea, extinderea și modernizarea Grădiniței nr.1 în scopul creării condițiilor necesare de confort, siguranță și securitate pentru toți copiii din grădiniță;
– Sporirea calității dotărilor Grădiniței nr.1 în scopul creșterii calității actului educațional;
– Îmbunătățirea accesului la servicii de educație timpurie a unui număr de 150 preșcolari din Municipiul Focșani;
– Reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzirea spațiilor din clădirea Grădiniței nr.1;
– Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane marginalizate.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
– Grădiniță modernizată şi reabilitată;
– Extindere clădire existentă cu sală de servit masa și spații administrative (oficiu, grup sanitar, depozit materiale de curățenie).
– Reabilitare utilităţi (reţelele electrice, apă – canal, căldură), inclusiv grup sanitar cu spaţii destinate persoanelor cu dizabilităţi;
– Dotări mobilier pentru sălile grupelor, spaţii administrative, cabinet medical, bloc alimentar şi spaţii aferente;
– Dotări echipamente IT, electronice şi electrocasnice.

Principalele lucrări care se vor realiza în cadrul proiectului sunt:
– Extinderea parțială a etajului al II-lea ;
– Dotarea și amenajarea specifică funcțiunilor existente, conform listelor de dotări;
– Supraînălțarea aticului;
– Executarea unei scări exterioare;
– Realizarea unei rampe de acces în clădire;
– Lucrări propuse privind creșterea performanței energetice a clădirii:
izolarea termică a faţadelor – parte opacă;
izolarea termică a faţadei – parte vitrată;
termo-hidroizolarea terasei;
izolarea termică a planșeului peste subsol neîncălzit.
– Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare;
instalarea sistemului de distribuţie a agentului termic pentru încălzire;
instalarea sistemului de distribuție a agentului termic pentru apa caldă de consum;
montare boiler termo-electric pentru prepararea apei calde de consum.
– Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu ;
– Lucrările de modernizare a instalației de iluminat în clădiri:
reabilitarea /extinderea instalației de iluminat;
înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente;
reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.
– Instalarea sistemului electric de iluminat de siguranță;
– Instalarea circuitelor de curenți slabi pentru transfer date și internet;
– Instalații supraveghere video în interiorul clădirii;
– Instalarea circuitelor electrice pentru interfon;
– Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci;
– Înlocuire obiecte sanitare și bateriile de apă caldă/rece;
– Înlocuirea colectoarelor și coloanelor de canalizare menajeră;
– Înlocuirea colectoarelor de canalizare pluvială;
– Repararea acoperișului de tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;
– Refacerea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii ;
– Dotarea bucătăriei cu lift;
– Crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi:
realizarea unei rampe de acces în clădire;
realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi.
– Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU:
instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu;
instalații de limitare și stingere a incendiilor;
sistem de desfumare.
– Lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre);
– Lucrări la instalația de paratrăznet;
– Finisaje interioare;
– Utilități necesare obiectivului.

Valoarea totală a proiectului este 7.714.775,72 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 2.708.355,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 85.527,00 lei, iar valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este 57.018,00 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, respectiv 31.12.2023.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source