PROIECT DE HOTĂRÂRE | 52 | din data de 18.05.2022

Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2021

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Potrivit art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Comunei Mogoșoaia la 31.12.2020, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source