PROIECT DE HOTĂRÂRE | 51 | din data de 18.05.2022

Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie și martie 2022

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Școlii Gimnaziale Mogoșoaia nr. 437/10.03.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr.7486/18.03.2022;

Adresa Școlii Gimnaziale Mogoșoaia nr. 758/14.04.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 10180/14.04.2022;

Prevederile art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale;

Prevederile art. (1) și art. (2) din Instrucțiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a, alin. (7) lit.a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. adin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie și martie 2022 în cuantum de 4979 lei.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source