PROIECT DE HOTĂRÂRE | 21 | din data de 01.02.2022

Privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2022

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 – Secţiunea a 2-a, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2022,

Adresa nr. 571/06.01.2022 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Judetului Ilfov, pentru comunicarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor estimate ce urmeaza a fi incasate in anul 2022 din impozitul pe venit;

Decizia nr. 13100164/10.01.2022 a sefului Administratiei Judetene Ilfov, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Bucuresti, de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, alocate prin Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

Decizia nr. 13100165/10.01.2022 a sefului Administratiei Judetene Ilfov, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Bucuresti, de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional, acreditate, alocate prin  Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

Prevederile art 3 alin. (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin.(1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr.  57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 Art. 1 Aprobarea bugetului general al Comunei Mogoșoaia pe anul 2022, din care:

       – bugetul local pe anul 2022, în valoare de 89.593,84 mii RON, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobarea obiectivelor de investiții cuprinse în programul de investiţii publice pe anul 2022, în suma de 42.231,19 mii RON, din care:

        – 10.814 mii RON – Bugetul local, cheltuieli de capital, conform Anexei nr. 2;

        – 31.813,19 mii RON – Bugetul local – cap. 58, cheltuieli de capital, conform anexei nr 3.

Art. 3 Excedentul bugetului local din anii anteriori in suma de 2.136.896 lei se va utiliza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, respectiv pentru obiectivele de investii: Gradinita cu program prelungit – Scoala Gimnaziala nr. 1 Mogosoaia; Studiu de Fezabilitate Complex Medical Carol Davila – University Medical City.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source