PROCES-VERBAL

Nr. 1403 din 18.01.2022

Ședința se desfășoară la ora 17.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri locali, iar prin apel telefonic domnul Ene Valentin.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu un număr de 10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin. Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia, Pavel Aurel).

Domnul Aexandru Iacoban susține că H.C.L. – urile din sedința anterioară nu au fost adoptate pentru că nu au obținut numărul necesar de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

1.Proiect de hotărâre nr. 1 din 17.01.2022 privind confirmarea Notei nr. 34455/23.12.2021 pentru îndreptare eroare materială strecurată în Anexa la HCL nr. 37/22.04.2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia la Capitolul I, art. 2 lit. k), adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin. Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia, Pavel Aurel), abțieri 0.

Președintele de ședință de citire amendamentului depus.

Amendamentul nr. 1542/18.01.2022 – 5 voturi pentru (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin. Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia, Pavel Aurel), voturi împotrivă 10, abțineri 0.

Domnul Aexandru Iacoban susține că nerespectarea Ordinului nr. 25/14.01.2021 înseamnă nerespetarea legii, a Codului Administrativ.

Domnul primar expune modul de calcul din care rezultă faptul că primul număr natural în urma aplicării fracției este 10.

Președintele de ședință îl avertizează pe domnul Pavel Aurel cu privire la conduita acestuia în timpul ședinței de consiliu.

Domnul primar explică faptul că un Ordin de ministru nu poate adăuga la lege și că trebuie să fie un prag minim de două treimi pentru toate organele colegiale care adoptă hotărâri privind transferal dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile.

2. Proiect de hotărâre nr. 2 din 17.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia pentru anul 2022-2023, adoptat cu unanimitate de voturi.

Domana Felicia Ienculescu Popovici solicită lămuriri cu privire la termenul de finalizare al gradiniței, aceasta susține că este întrebată în audiențe.

Domnul primar și doamna viceprimar susțin că sunt zilnic în instituție și sunt disponibili pentru audiențe pentru a lamuri cetățenii cu privire la aceasta situație.

3. Proiect de hotărâre nr. 3 din 17.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia pentru anul 2022-2023, adoptat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL,

Florin Răducu Covaci                                              Roxana Cristina Bute

Source