PROIECT DE HOTĂRÂRE | 175 | din data de 27.12.2023

Privind modificarea HCL nr. 124/28.09.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării  obiectivului de investiții  ,,Sala de ceremonii funerare în comuna Mogoșoaia, jud.Ilfov”

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea de Guvern nr. 1116/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Conform art. 44 alin. (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Modificarea HCL nr. 124/28.09.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării  obiectivului de investiții  ,,Sala de ceremonii funerare în comuna Mogoșoaia, jud.Ilfov”, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source