DISPOZIŢIA NR. 757

DIN 27.12.2023

Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 28.12.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 30968/ 27.12.2023

Conform prevedrilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.04.2021;

În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (4) teza finală, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință de îndată din data de 28.12.2023, ora 11.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 21.12.2023;

2. Proiect de hotărâre nr. 175 din 27.12.2023 privind modificarea HCL nr. 124/28.09.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții  ,,Sală de ceremonii funerare în comuna Mogoșoaia, jud.Ilfov”.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico – financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit prin poștă electronică consilierilor locali.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Source